Verejnoprospešné služby
Mesta Kežmarok

Zimný štadión v meste Kežmarok

Zimný štadión

Zimný štadión má v súčasnosti kapacitu hľadiska pre 1 619 sediacich divákov. Je kompletne ozvučený a po komplexnej rekonštrukcii bude aj plne klimatizovaný. Rozmery ľadovej plochy sú podľa kanadského vzoru, teda 61 x 26 metrov, ľadová plocha spĺňa všetky kritériá pre organizáciu majstrovských hokejových stretnutí. Šatne sú vybavené moderným nábytkom, sprchami, toaletami a klimatizáciou. Zázemie tvoria dve šatne pre organizáciu hokejových zápasov, šatňa pre rozhodcov, ošetrovňa a šatňa pre verejnosť, ktorá sa využíva pri verejnom korčuľovaní.

Zimný štadión poskytuje priestor pre dva hokejové kluby, ktoré v súčasnosti pôsobia v meste Kežmarok, pre tréningovú a zápasovú činnosť ich mládežníckych mužstiev a dospelých. Štadión využívajú aj základné a materské školy, Centrum voľného času a MŠK Kežmarok. Veľký záujem je o hranie hokeja neregistrovaných hokejistov.

Zimný štadión je prístupný verejnosti prostredníctvom verejného korčuľovania, ktoré sa koná cez pracovné dni 1 hodinu, cez víkend 1 hodinu pre deti do 12 rokov a následne 2 hodiny pre širokú verejnosť. Rozpis verejného korčuľovania je zverejnený na stránke mesta Kežmarok v sekcii šport.

Počet hodín využitia ľadovej plochy na verejné korčuľovanie v danom roku
Rok 2017 2018 2019
Plánovaná hodnota 18 64 270
Skutočná hodnota 0 0 280
Návštevnosť verejného korčuľovania v počte predaných vstupeniek za rok
Rok 2017 2018 2019
Plánovaná hodnota 1000 5000 11875
Skutočná hodnota 0 0 10500

 

Výzva: Výzva poslancov PSK 2022

Program: Šport

Podprogram: 1.1 – ŠPORT – kapitálové (investičné) výdavky

Názov projektu: Modernizácia a vybavenie šatní na Zimnom štadióne v Kežmarku

Termín realizácie: 01.01.2022 – 31.10.2022

Výška dotácie:  10 000,00 EUR

Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok na základe Zmluvy č. 498/2022/OPR o poskytnutí dotácie zrealizovali projekt s názvom „Modernizácia a vybavenie šatní na Zimnom štadióne v Kežmarku“. Finančné prostriedky z tejto dotácie boli použité na modernizáciu a vybavenie štyroch šatní na Zimnom štadióne v Kežmarku. Ide o šatňové skrine (boxy). Každá šatňa bola zariadená 20 kusmi týchto boxov. Týmto zariadením mládežnícke šatne dosahujú vysoký štandard a pohodlný priestor pre každého mladého hokejistu.

PSK výzva PSK výzva

striedačkystriedačkystriedačky

 

Výzva: Výzva pre región 2021

Názov žiadateľa: Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok

Názov akcie/projektu: Modernizácia a vybavenie Zimného štadióna v Kežmarku

Termín realizácie akcie/projektu: 1.8.2021 - 31.12.2022

Miesto realizácie akcie/projektu: Trhovište 1064/4, 060 01 Kežmarok

Schválená výška dotácie: 44 205,00 €

Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok na základe Zmluvy č. 1677/2021/OPR o poskytnutí dotácie zrealizovali projekt s názvom „Modernizácia a vybavenie Zimného štadióna v Kežmarku“. Finančné prostriedky z tejto dotácie boli použité na modernizáciu a vybavenie dvoch šatní pre hokejistov, dvoch šatní pre verejnosť, ošetrovne, vrátnice, dvoch pokladní, miestnosti pre rolbu, šatne zamestnancov a velín v strojovni  na Zimnom štadióne v Kežmarku. Týmito zariadeniami je prízemie  Zimného štadióna v Kežmarku  modernizované a vybavené, čím poskytuje vysoký štandard a pohodlie pre všetkých návštevníkov.

výzva PSK výzva PSKvvýzva PSKvýzva PSK

výzva PSKvýzva PSKvýzva PSKvýzva PSK výzva PSK

 

Informácie

Kontakty:

 

VRÁTNICA: 

PORUCHY A HAVÁRIE:

+421 52 468 0821

Riaditeľ: 

Mgr. Ladislav Petrek
+421 52 468 08 32

 

Oddelenie dopravy

a TKO

DISPEČING - odvoz odpadov a pristavenie VOK: 
Iveta Mištíková
+421 52 468 08 31
+421 905 280 286
 
Ing. Marián Valenčík  - ved. odd.
+421 52 468 0830
+421 948 294 824
 
 

Pohrebné služby, PIETA Kežmarok
non-stop služba:

+421 911 362 953   
 
Ing. Soňa Brijová - ved. odd. 
+421 52 452 2464
+421 911 362 953
 

Údržba verejného osvetlenia: 

+421 918 637 696
 
 

ZBERNÝ DVOR:

Pondelok – Piatok :  8.00 - 16.30 
Sobota                     :  8.00 - 16.30 
 
 

ŠPORTOVISKÁ  !!!

V prevádzke podľa dohodnutého harmonogramu. 

 

 

Mesto Kežmarok

 

 

 

 

Natur-pack

Natur - pack

 

Názov projektu:

Modernizovanie vybavenia kultúrnych podujatí v meste Kežmarok

Poskytovateľ:Prešovský samosprávny kraj

Výzva:Výzva poslancov PSK

Program: 2 KULTÚRA

Podprogram: 2.1. KULTÚRA – kapitálové výdavky

Dátum podania žiadosti: 31.03.2023

Predpokladaná realizácia projektu: február 2023 – november 2023

Celkový rozpočet projektu: 6 000,00 EUR

Požadovaná dotácia:  5 000, EUR

výzva PSKvýzva PSK

logo PSK

Zhrnutie projektu:

Hlavným cieľom projektu je modernizácia vybavenia na konanie kultúrnych podujatí. Realizáciou projektu sa podporí modernizácia kultúrnych podujatí, skvalitnenie činnosti kultúrnych podujatí a obohatenie kultúrneho života obyvateľov, ale aj návštevníkov mesta Kežmarok. Výsledky projektu budú dostupné širokej verejnosti. V meste Kežmarok sa organizuje pre obyvateľov mesta Kežmarok a širokú verejnosť množstvo kultúrnych akcií. Jedným z hlavných technických prvkov podujatí je pódium, ktoré v súčasnosti nie je postačujúce. Z uvedeného dôvodu VPS žiada o dotáciu z rozpočtu PSK, ktorá by prispela k nákupu mobilného pódia, ktoré sa dá variabilne využívať v interiéri aj exteriéri pri podujatiach rôzneho zamerania. Jeho nákupom sa prispeje k modernizácii vybavenia, skvalitneniu činnosti jednotlivých podujatí a k obohateniu kultúrneho života obyvateľov, ale aj návštevníkov mesta Kežmarok.

„Projekt je podporený z rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja.“

Sociálne siete

Partnerstvá a granty

Kontakty

Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok,
Polná 1493/1, 060 01 Kežmarok

Vrátnica (6:00 - 17:00 hod)PORUCHY A HAVÁRIE:
+421 52 468 0821