Verejnoprospešné služby
Mesta Kežmarok

Futbalové ihriská v meste Kežmarok

Štúdia FS1

Futbalovo – atletický štadión F1 (ul. Trhovište)

Šport  a futbal zvlášť má v Kežmarku už viac ako storočnú históriu. V meste pôsobilo viacero klubov a bolo tu aj viacero ihrísk, prevažne so škvarovým povrchom. Kežmarčania mali vždy radi šport a túžili po dôstojnom štadióne, ktorý by spĺňal kritériá úmerné záujmu. Už od roku 1966 sa mesto pripravovalo na výstavbu multišportového areálu. Futbalovo – atletický štadión s trávnatým povrchom, atletickou dráhou, krytou tribúnou a primeraným zázemím pre športovcov bol však slávnostne otvorený až 7. augusta 1993.

Kapacita krytej tribúny je 350 miest na sedenie, nekrytej tribúny 1000 miest, čiastočne na sedenie. Nad tribúnou sa nachádza miestnosť na ozvučenie štadióna a komentátorské stanovisko. Tribúna je postavená so šatňami, kabínou pre rozhodcov a priestorov pre VIP. Rozmery samotnej hracej plochy sú 105 x 65 metrov. Atletická dráha je štvorprúdová so šesť prúdovou rovinkou so škvarovým povrchom. Štadión sa využíva na činnosť školského, mládežníckeho futbalu a futbalového klubu, školskú  a výkonnostnú atletiku, komerčné využitie hracích plôch a rekreačný futbal, športové a spoločenské podujatia organizované mestom. V zimnom období je atletická dráha upravená frézou pre bežecké lyžovanie.

Je potrebná komplexná rekonštrukcia, v súčasnosti sa pripravuje štúdia prestavby.

Počet hodín využitia areálu futbalového štadiónu F1
Rok 2017 2018 2019
Plánovaná hodnota 950 900 950
Skutočná hodnota 980 930 960
Počet platiacich divákov na majstrovských zápasoch za rok
Rok 2017 2018 2019
Plánovaná hodnota 4000 4000 4000
Skutočná hodnota 4200 4200 4500

 

Futbalový štadión F2 (ul. Tvarožnianska)

Kapacita krytej tribúny je 200 miest na sedenie. V prevádzkovej budove sú dve šatne, ktoré slúžia pre mládežnícke futbalové kolektívy so sprchami a sociálnym zariadením. Rozmery trávnatej hracej plochy sú 100 x 60 m. Súčasťou štadióna je lukostrelecký areál s kompletným zázemím.

Futbalový štadión poskytuje priestor hlavne pre tréningové potreby miestneho futbalového klubu vo všetkých vekových kategóriách, ale aj ďalšie podujatia rôzneho charakteru. Štadión využíva aj široká športová verejnosť na rôzne športové aktivity.

V budúcnosti je potrebné rozhodnúť o výmene trávnatého povrchu za umelý povrch a dobudovanie lukostreleckého areálu.

Počet hodín za rok, v ktorých je štadión prístupný pre obyvateľov mesta a školskú mládež
Rok 2017 2018 2019
Plánovaná hodnota 800 1000 1000
Skutočná hodnota 800 1000 1200

 

 

Informácie

Kontakty:

 

VRÁTNICA: 

PORUCHY A HAVÁRIE:

+421 52 468 0821

Riaditeľ: 

Mgr. Ladislav Petrek
+421 52 468 08 32

 

Oddelenie dopravy

a TKO

DISPEČING - odvoz odpadov a pristavenie VOK: 
Iveta Mištíková
+421 52 468 08 31
+421 905 280 286
 
Ing. Marián Valenčík  - ved. odd.
+421 52 468 0830
+421 948 294 824
 
 

Pohrebné služby, PIETA Kežmarok
non-stop služba:

+421 911 362 953   
 
Ing. Soňa Brijová - ved. odd. 
+421 52 452 2464
+421 911 362 953
 

Údržba verejného osvetlenia: 

+421 918 637 696
 
 

ZBERNÝ DVOR:

Pondelok – Piatok :  8.00 - 16.30 
Sobota                     :  8.00 - 16.30 
 
 

ŠPORTOVISKÁ  !!!

V prevádzke podľa dohodnutého harmonogramu. 

 

 

Mesto Kežmarok

 

 

 

 

Natur-pack

Natur - pack

 

Názov projektu:

Modernizovanie vybavenia kultúrnych podujatí v meste Kežmarok

Poskytovateľ:Prešovský samosprávny kraj

Výzva:Výzva poslancov PSK

Program: 2 KULTÚRA

Podprogram: 2.1. KULTÚRA – kapitálové výdavky

Dátum podania žiadosti: 31.03.2023

Predpokladaná realizácia projektu: február 2023 – november 2023

Celkový rozpočet projektu: 6 000,00 EUR

Požadovaná dotácia:  5 000, EUR

výzva PSKvýzva PSK

logo PSK

Zhrnutie projektu:

Hlavným cieľom projektu je modernizácia vybavenia na konanie kultúrnych podujatí. Realizáciou projektu sa podporí modernizácia kultúrnych podujatí, skvalitnenie činnosti kultúrnych podujatí a obohatenie kultúrneho života obyvateľov, ale aj návštevníkov mesta Kežmarok. Výsledky projektu budú dostupné širokej verejnosti. V meste Kežmarok sa organizuje pre obyvateľov mesta Kežmarok a širokú verejnosť množstvo kultúrnych akcií. Jedným z hlavných technických prvkov podujatí je pódium, ktoré v súčasnosti nie je postačujúce. Z uvedeného dôvodu VPS žiada o dotáciu z rozpočtu PSK, ktorá by prispela k nákupu mobilného pódia, ktoré sa dá variabilne využívať v interiéri aj exteriéri pri podujatiach rôzneho zamerania. Jeho nákupom sa prispeje k modernizácii vybavenia, skvalitneniu činnosti jednotlivých podujatí a k obohateniu kultúrneho života obyvateľov, ale aj návštevníkov mesta Kežmarok.

„Projekt je podporený z rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja.“

Sociálne siete

Partnerstvá a granty

Kontakty

Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok,
Polná 1493/1, 060 01 Kežmarok

Vrátnica (6:00 - 17:00 hod)PORUCHY A HAVÁRIE:
+421 52 468 0821