Verejnoprospešné služby
Mesta Kežmarok

Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok

O nás

Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok, príspevková organizácia

Mesto Kežmarok zriadilo  príspevkovú organizáciu Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok Zriaďovacou listinou, ktorá bola  schválená  Mestským zastupiteľstvom v Kežmarku uznesením č. 16/2012 zo dňa 22.03.2012 s účinnosťou dňa  01.04.2012.  Organizácia je právnickou osobou, na hospodárenie ktorej sa vzťahujú príslušné ustanovenia zákona NRSR  č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

VPSKK je samostatne hospodáriacou príspevkovou organizáciou s právnou subjektivitou zriadenou na poskytovanie komunálnych služieb mestu Kežmarok. Hospodári samostatne pričom časť príjmov tvorí príspevok Mesta Kežmarok a druhú časť tvoria príjmy z podnikateľskej činnosti. Je právnickou osobou, ktorá v právnych vzťahoch vystupuje  vo svojom mene, nadobúda práva, zaväzuje sa a má právnu zodpovednosť vyplývajúcu z týchto vzťahov. Organizácia tvorí jednotný, funkčný, organizačný a hospodársky celok

Základné údaje a informácie o organizácii : 

 • Názov organizácie :     Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok,  skratka VPSKK  
 • Zriaďovateľ             :     Mesto Kežmarok, Hlavné námestie 1, 060 01 Kežmarok
 • Sídlo organizácie   :     Poľná 1, 060 01 Kežmarok  
 • Prevádzky:
 • Zimný štadión,  Kežmarok , Trhovište 860/4
 • Futbalový štadión 1, Kežmarok , Trhovište 748/2
 • Futbalový štadión 2 , Tvarožnianska 990/3
 • Športová hala Vlada Janečka, Kežmarok , Nižná brána 2250/19
 • Letné kúpalisko, Kežmarok, Biela voda 2A
 • Pohrebné a cintorínske služby - Pieta Kežmarok,     Kežmarok, Jakuba Kraya 2411/20

 • IČO                           :     42234891
 • IČ DPH                     :     SK 2023473045
 • DIČ                           :     2023473045
 • Právna forma hospodárenia :  príspevková organizácia
 • Dátum zriadenia    :     01.04.2012
 • Doba zriadenia      :      na dobu neurčitú
 • Štatutárny orgán   :     riaditeľ príspevkovej organizácie

Príspevková organizácia VPSKK vykonáva svoju činnosť v rozsahu určenom Zriaďovacou listinou, pričom prioritne sú výkony určené na zabezpečenie služieb v komunálnej oblasti a správou majetku pre  Mesto Kežmarok. 

Svoje poslanie organizácia má určené v hlavnom predmete činnosti a schválenej podnikateľskej činnosti:   

Hlavná činnosť určená zriaďovateľom: 

 • čistenie mesta, podľa štandardov určených zriaďovateľom,
 • nakladanie s odpadmi, zabezpečenie zberu  a likvidácie  TKO, separovaného zberu a BRO (biologicky rozložiteľného odpadu,  
 • nakladanie s nebezpečnými odpadmi na území mesta,
 • správa a údržba mobiliáru mesta a detských ihrísk,
 • správa, údržba a tvorba zelene, podľa schváleného sadového poriadku,
 • správa miestnych komunikácií, údržba, modernizácia, zimná a letná údržba, správa a údržba verejných priestranstiev,
 • správa a údržba verejného osvetlenia,
 • údržba, výroba, montáž a demontáž zvislého a vodorovného dopravného značenia, čistenie kanalizačných vpustí, šachiet a dažďovej kanalizácie na území mesta,
 • správa a údržba mestských trhovísk, parkovísk, vylepovacích plôch a zabezpečovanie lepenia plagátov na plochy pre to určené,
 • uskutočňovanie stavieb, ich údržby v rámci intravilánu Mesta Kežmarok,
 • správa, prevádzka a údržba pohrebísk Mesta Kežmarok  
 • správa letného kúpaliska
 • správa Zimného štadiónu,
 • správa Futbalových štadiónov,
 • správa Športovej haly Vlada Janečka

Podnikateľská činnosť:

Organizácia vykonáva v zmysle § 28 ods. 2 zákona č. 523/2004 Z. z. nad rámec svojej hlavnej činnosti aj podnikateľskú činnosť a to na základe Živnostenského listu registrovaného v živnostenskom registri OÚ Kežmarok č. 730-12766.

 • Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
 • Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve
 • Čistiace a upratovacie služby
 • Výroba jednoduchých výrobkov z kovu
 • Výroba jednoduchých úžitkových výrobkov z dreva
 • Montáž, rekonštrukcie a údržba vyhradených elektrických zariadení
 • Prípravné práce k realizácii stavby
 • Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
 • Uskutočňovanie stavieb a ich zmien
 • Skladovanie a pomocné činnosti v doprave
 • Diagnostika kanalizačných potrubí a čistenie kanalizačných systémov
 • Reklamné a marketingové služby
 • Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
 • Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby
 • Vedenie účtovníctva
 • Poskytovanie služieb súvisiacich so starostlivosťou o zvieratá
 • Kamenárstvo
 • Prevádzkovanie pohrebnej služby
 • Podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom
 • Prevádzkovanie športových zariadení a zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu

 

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pia So Ne
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Kontakty:

 

VRÁTNICA: 

PORUCHY A HAVÁRIE:

+421 52 468 0821

Riaditeľ: 

Ing. Viola Pohanková
+421 52 468 08 35
+421 948 292 539

 

Oddelenie dopravy

a TKO

DISPEČING - odvoz odpadov a pristavenie VOK: 
Iveta Mištíková
+421 52 468 08 31
+421 905 280 286
 
Ing. Pavol Fejerčák  - ved. odd.
+421 52 468 0830
+421 948 237 271
 

Pohrebné služby, PIETA Kežmarok
non-stop služba:

+421 911 362 953   
 
Ing. Soňa Brijová - ved. odd. 
+421 52 452 2464
+421 911 362 953
 

Údržba verejného osvetlenia: 

+421 918 637 696
 
 

ZBERNÝ DVOR:

Pondelok – Piatok :  8.00 - 16.30 
Sobota                     :  8.00 - 16.30 
 
 

ŠPORTOVISKÁ  !!!

V prevádzke podľa dohodnutého harmonogramu. 

 

 

Mesto Kežmarok

 

Natur-pack

Natur - pack

 

!

Sociálne siete

Partnerstvá a granty

Kontakty

Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok,
Polná 1493/1, 060 01 Kežmarok

Vrátnica (6:00 - 17:00 hod)PORUCHY A HAVÁRIE:
+421 52 468 0821