Verejnoprospešné služby
Mesta Kežmarok

Odpad je hnuteľná vec alebo látka, ktorej sa jej držiteľ zbavuje, chce sa jej zbaviť alebo je v súlade so zákonom alebo osobitnými predpismi povinný sa jej zbaviť.

https://www.slovensko.sk/sk/agendy/agenda/_nakladanie-s-odpadmi/

 

Separovaný/Triedený zber

SZ - Separovaný/triedený zber 

Pre Mesto Kežmarok zabezpečuje príspevková organizácia Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok ako "zberová spoločnosť" tieto služby: 

  • separovaný zber komunálneho odpadu
  • nakladanie s odpadmi nie nebezpečnými
  • nakladanie s nebezpečným odpadom

separovanie  vyseparované zložky - PET fľaše  vyseparované zložky - kovové obaly

Triedenie odpadu výrazne redukuje množstvo komunálneho odpadu ukladaného na skládku, eliminuje čierne skládky odpadov, znižujú sa náklady na odvoz a uloženie netriedeného odpadu na skládku, šetria sa prírodné zdroje a suroviny, ktoré môžu byť ďalej využité, znižujú sa nepriaznivé dopady pôsobenia človeka na životné prostredie, čím občan prispieva k čistejšiemu životnému prostrediu. A v neposlednom rade triedenie odpadov umožňuje opätovné využitie odpadov recykláciou. Vytriedením odpadu umožňujeme ďalšie spracovanie viac ako tretiny vyprodukovaného množstva odpadu.

Separovaný zber Kežmarok 2024 .pdf 

Triedednie a spracovanie - obaly z KOVU.PDF (184.53 kB)

Triedenie a spracovanie - PAPIER.PDF (186.93 kB)

Triedenie a spracovanie - PLASTY.PDF (173.77 kB)

Triedenie a spracovanie - SKLO.PDF (166.3 kB)

Zverejňovanie údajov rok 2022, príloha č. 8 vyhlášky 373_2015.PDF (33.67 kB)

Zverejňovanie údajov rok 2023, príloha č.8 vyhlášky 373 2015 .PDF Typ: PDF dokument, Velkosť: 33.67 kB

 

Termín vývozu separovaného odpadu - školy a škôlky 

január         10.01.2024, 24.01.2024               júl                      10.07.2024, 24.07.2024

február        07.02.2024, 21.02.2024              august              07.08.2024, 21.08.2024

marec         06.03.2024, 20.03.2024              september        04.09.2024, 18.09.2024

apríl            10.04.2024, 24.04.2024              október              09.10.2024, 23.10.2024

máj             15.05.2024, 29.05.2024              november          06.11.2024, 20.11.2024

jún               12.06.2024, 26.06.2024             december          04.12.2024, 18.12.2024

 

Biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad

Podľa zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov je obec povinná od 1.7.2021 zbierať biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad, ktorého frekvenciu zberu určuje vyhláška č. 371/2015 Z.z. príloha č. 10b – minimálne požiadavky na frekvenciu odvozu a druh zberných nádob na zber biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov z domácností.

Viac informácií nájdete tu: https://www.kezmarok.sk/zivot-v-meste/odpadove-hospodarstvo/

 

Kontakt:

Miroslav Fudaly

Ing. Pavol Fejerčák

Informácie

Kontakty:

 

VRÁTNICA: 

PORUCHY A HAVÁRIE:

+421 52 468 0821

Riaditeľ: 

Mgr. Ladislav Petrek
+421 52 468 08 32

 

Oddelenie dopravy

a TKO

DISPEČING - odvoz odpadov a pristavenie VOK: 
Iveta Mištíková
+421 52 468 08 31
+421 905 280 286
 

Zmena vývozu TKO v mesiaci júl

z 05.07.2024 (piatok) sa vývoz TKO presunie na 04.07.2024(štvrtok)
 
Ing. Marián Valenčík  - ved. odd.
+421 52 468 0830
+421 948 294 824
 
 

Pohrebné služby, PIETA Kežmarok
non-stop služba:

+421 911 362 953   
 
Ing. Soňa Brijová - ved. odd. 
+421 52 452 2464
+421 911 362 953
 

Údržba verejného osvetlenia: 

+421 918 637 696
 
 

ZBERNÝ DVOR:

Pondelok – Piatok :  8.00 - 16.30 
Sobota                     :  8.00 - 16.30 
 
 

ŠPORTOVISKÁ  !!!

V prevádzke podľa dohodnutého harmonogramu. 

 

 

Mesto Kežmarok

 

 

 

 

Natur-pack

Natur - pack

 

Názov projektu:

Modernizovanie vybavenia kultúrnych podujatí v meste Kežmarok

Poskytovateľ:Prešovský samosprávny kraj

Výzva:Výzva poslancov PSK

Program: 2 KULTÚRA

Podprogram: 2.1. KULTÚRA – kapitálové výdavky

Dátum podania žiadosti: 31.03.2023

Predpokladaná realizácia projektu: február 2023 – november 2023

Celkový rozpočet projektu: 6 000,00 EUR

Požadovaná dotácia:  5 000, EUR

výzva PSKvýzva PSK

logo PSK

Zhrnutie projektu:

Hlavným cieľom projektu je modernizácia vybavenia na konanie kultúrnych podujatí. Realizáciou projektu sa podporí modernizácia kultúrnych podujatí, skvalitnenie činnosti kultúrnych podujatí a obohatenie kultúrneho života obyvateľov, ale aj návštevníkov mesta Kežmarok. Výsledky projektu budú dostupné širokej verejnosti. V meste Kežmarok sa organizuje pre obyvateľov mesta Kežmarok a širokú verejnosť množstvo kultúrnych akcií. Jedným z hlavných technických prvkov podujatí je pódium, ktoré v súčasnosti nie je postačujúce. Z uvedeného dôvodu VPS žiada o dotáciu z rozpočtu PSK, ktorá by prispela k nákupu mobilného pódia, ktoré sa dá variabilne využívať v interiéri aj exteriéri pri podujatiach rôzneho zamerania. Jeho nákupom sa prispeje k modernizácii vybavenia, skvalitneniu činnosti jednotlivých podujatí a k obohateniu kultúrneho života obyvateľov, ale aj návštevníkov mesta Kežmarok.

„Projekt je podporený z rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja.“

Sociálne siete

Partnerstvá a granty

Kontakty

Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok,
Polná 1493/1, 060 01 Kežmarok

Vrátnica (6:00 - 17:00 hod)PORUCHY A HAVÁRIE:
+421 52 468 0821