Verejnoprospešné služby
Mesta Kežmarok

Odpad je hnuteľná vec alebo látka, ktorej sa jej držiteľ zbavuje, chce sa jej zbaviť alebo je v súlade so zákonom alebo osobitnými predpismi povinný sa jej zbaviť.

https://www.slovensko.sk/sk/agendy/agenda/_nakladanie-s-odpadmi/

 

Separovaný/Triedený zber

SZ - Separovaný/triedený zber 

Pre Mesto Kežmarok zabezpečuje príspevková organizácia Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok ako "zberová spoločnosť" tieto služby: 

  • separovaný zber komunálneho odpadu
  • nakladanie s odpadmi nie nebezpečnými
  • nakladanie s nebezpečným odpadom

separovanie  vyseparované zložky - PET fľaše  vyseparované zložky - kovové obaly

Triedenie odpadu výrazne redukuje množstvo komunálneho odpadu ukladaného na skládku, eliminuje čierne skládky odpadov, znižujú sa náklady na odvoz a uloženie netriedeného odpadu na skládku, šetria sa prírodné zdroje a suroviny, ktoré môžu byť ďalej využité, znižujú sa nepriaznivé dopady pôsobenia človeka na životné prostredie, čím občan prispieva k čistejšiemu životnému prostrediu. A v neposlednom rade triedenie odpadov umožňuje opätovné využitie odpadov recykláciou. Vytriedením odpadu umožňujeme ďalšie spracovanie viac ako tretiny vyprodukovaného množstva odpadu.

Triedednie a spracovanie - obaly z KOVU.PDF (184.53 kB)

Triedenie a spracovanie - PAPIER.PDF (186.93 kB)

Triedenie a spracovanie - PLASTY.PDF (173.77 kB)

Triedenie a spracovanie - SKLO.PDF (166.3 kB)

Zverejňovanie údajov 1 polrok 2022, príloha č.8, vyhlášky 373_2015.PDF (33.23 kB)

Zvrejňovanie údajov za II. polrok 2022.PDF (32.37 kB)

 

 

 

 

Biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad

Podľa zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov je obec povinná od 1.7.2021 zbierať biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad, ktorého frekvenciu zberu určuje vyhláška č. 371/2015 Z.z. príloha č. 10b – minimálne požiadavky na frekvenciu odvozu a druh zberných nádob na zber biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov z domácností.

Viac informácií nájdete tu: https://www.kezmarok.sk/zivot-v-meste/odpadove-hospodarstvo/

 

Kontakt:

Miroslav Fudaly

Ing. Pavol Fejerčák

Informácie

Kontakty:

 

VRÁTNICA: 

PORUCHY A HAVÁRIE:

+421 52 468 0821

Riaditeľ: 

Ing. Peter Gaži
+421 52 468 0832
 

Oddelenie dopravy

a TKO

DISPEČING - odvoz odpadov a pristavenie VOK: 
Iveta Mištíková
+421 52 468 08 31
+421 905 280 286
 
Ing. Pavol Fejerčák  - ved. odd.
+421 52 468 0830
+421 948 237 271
 

Pohrebné služby, PIETA Kežmarok
non-stop služba:

+421 911 362 953   
 
Ing. Soňa Brijová - ved. odd. 
+421 52 452 2464
+421 911 362 953
 

Údržba verejného osvetlenia: 

+421 918 637 696
 

ZBERNÝ DVOR:

Pondelok – Piatok :  8.00 - 16.00 
Sobota                     :  8.00 - 14.00 
 

ŠPORTOVISKÁ  !!!

V prevádzke podľa dohodnutého harmonogramu. 

 

 

Mesto Kežmarok

 

Natur-pack

Natur - pack

 

!

Sociálne siete

Partnerstvá a granty

Kontakty

Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok,
Polná 1493/1, 060 01 Kežmarok

Vrátnica (6:00 - 17:00 hod)PORUCHY A HAVÁRIE:
+421 52 468 0821