Verejnoprospešné služby
Mesta Kežmarok

Zamestnanci

Riaditeľ:

Stredisko technických  a športových činností 

 • Ing. Marián Valenčík vedúci STaŠČ
 • +421 52 468 0830
 • +421 948 294 824
 • valencik@vpskk.sk

Dispečér dopravy a zvozu TKO

 • kontaktovať v prípade požiadavky  pre pristavenie VOK, odvoz TKO
 • Iveta Mištíková
 • +421 52 468 0831
 • mistikova@vpskk.sk

Stredisko PaCS – kancelária:

 

 

 

Sekretariát:

 • Zuzana Polomčáková
 • +421 52 468 0833
 • +421 940 982 665
 • vpskk@vpskk.sk

Referent pre verejné obstarávanie a prevádzkové činnosti:

Referent pre odpadové hospodárstvo a životné prostredie:

Referent pre údržbu mestských komunikácií

Mzdová učtáreň, personalistika:

Všeobecná učtáreň, (úhrady fa, upomienky):

Údržba Verejného osvetlenia :

Pokladňa, predaj :

 • Zuzana Polomčáková
 • +421 52 468 0836
 • +421 940 982 665
 • vpskk@vpskk.sk

Kontakty

Kontakty:

 

VRÁTNICA: 

PORUCHY A HAVÁRIE:

+421 52 468 0821

Riaditeľ: 

Mgr. Ladislav Petrek
+421 52 468 08 32

 

Oddelenie dopravy

a TKO

DISPEČING - odvoz odpadov a pristavenie VOK: 
Iveta Mištíková
+421 52 468 08 31
+421 905 280 286
 

Zmena vývozu TKO v mesiaci júl

z 05.07.2024 (piatok) sa vývoz TKO presunie na 04.07.2024(štvrtok)
 
Ing. Marián Valenčík  - ved. odd.
+421 52 468 0830
+421 948 294 824
 
 

Pohrebné služby, PIETA Kežmarok
non-stop služba:

+421 911 362 953   
 
Ing. Soňa Brijová - ved. odd. 
+421 52 452 2464
+421 911 362 953
 

Údržba verejného osvetlenia: 

+421 918 637 696
 
 

ZBERNÝ DVOR:

Pondelok – Piatok :  8.00 - 16.30 
Sobota                     :  8.00 - 16.30 
 
 

ŠPORTOVISKÁ  !!!

V prevádzke podľa dohodnutého harmonogramu. 

 

 

Mesto Kežmarok

 

 

 

 

Natur-pack

Natur - pack

 

Názov projektu:

Modernizovanie vybavenia kultúrnych podujatí v meste Kežmarok

Poskytovateľ:Prešovský samosprávny kraj

Výzva:Výzva poslancov PSK

Program: 2 KULTÚRA

Podprogram: 2.1. KULTÚRA – kapitálové výdavky

Dátum podania žiadosti: 31.03.2023

Predpokladaná realizácia projektu: február 2023 – november 2023

Celkový rozpočet projektu: 6 000,00 EUR

Požadovaná dotácia:  5 000, EUR

výzva PSKvýzva PSK

logo PSK

Zhrnutie projektu:

Hlavným cieľom projektu je modernizácia vybavenia na konanie kultúrnych podujatí. Realizáciou projektu sa podporí modernizácia kultúrnych podujatí, skvalitnenie činnosti kultúrnych podujatí a obohatenie kultúrneho života obyvateľov, ale aj návštevníkov mesta Kežmarok. Výsledky projektu budú dostupné širokej verejnosti. V meste Kežmarok sa organizuje pre obyvateľov mesta Kežmarok a širokú verejnosť množstvo kultúrnych akcií. Jedným z hlavných technických prvkov podujatí je pódium, ktoré v súčasnosti nie je postačujúce. Z uvedeného dôvodu VPS žiada o dotáciu z rozpočtu PSK, ktorá by prispela k nákupu mobilného pódia, ktoré sa dá variabilne využívať v interiéri aj exteriéri pri podujatiach rôzneho zamerania. Jeho nákupom sa prispeje k modernizácii vybavenia, skvalitneniu činnosti jednotlivých podujatí a k obohateniu kultúrneho života obyvateľov, ale aj návštevníkov mesta Kežmarok.

„Projekt je podporený z rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja.“

Sociálne siete

Partnerstvá a granty

Kontakty

Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok,
Polná 1493/1, 060 01 Kežmarok

Vrátnica (6:00 - 17:00 hod)PORUCHY A HAVÁRIE:
+421 52 468 0821