Verejnoprospešné služby
Mesta Kežmarok

Pohrebné a cintorínske služby - PIETA Kežmarok

Kancelária PaCS:

Sídlo kancelárie - prvého kontaktu: 

ul. Jakuba Kraya 20 (Legenda), Kežmarok     

Otváracie hodiny:
pondelok  -  piatok      v čase  od   7.00 hod.  do  15.00 hod.
v prípade úmrtia kontaktujte non-stop službu: 
mobil:  +421 911 362 953 (budete priamo presmerovaný na pracovníka 24hod. pohotovosti)

Oddelenie PaCS spravuje pohrebiská v meste Kežmarok:

 • pohrebisko na starom cintoríne  ul. Toporcerova
 • pohrebisko na novom cintoríne  - Kamenná baňa

Prístup na pohrebiská: 
 
v období  od  15.03.  do  15.10. v čase  od  7.00 hod. do  20.00  hod.
v období  od  16.10.  do  14.03. v čase  od  7.00 hod. do  18.00  hod.
Počas sviatkov "Pamiatky zosnulých"  sú pohrebiská otvorené nepretržite. 

 

Rozsah cintorínskych služieb poskytovaných na pohrebiskách : 

ako prevádzkovateľ pohrebiska poskytujú na pohrebiskách najmä tieto služby:

 • vykopanie hrobu a zasypanie hrobu,
 • pochovávanie,
 • vykonávanie exhumácie,
 • vedenie evidencie súvisiacej s prevádzkovaním pohrebiska,
 • správu  pohrebiska,
 • správu a údržbu domov smútku,
 • údržbu komunikácií a zelene na pohrebisku,
 • poskytovanie cintorínskych služieb – prenájom a obnova hrobových a urnových miest
 • iné činnosti priamo súvisiace s pohrebom, podľa všeobecnej potreby.

Pohrebné služby - Pieta Kežmarok zabezpečujú:  

 • organizačné zabezpečenie pohrebného obradu - vrátane všetkých formalít potrebných k pohrebu
 • prevozy zosnulých po úmrtí
 • úprava zosnulých pred pohrebom, 
 • dôstojný priebeh pietneho aktu
 • pohrebné služby – predaj rakiev, vencov, krížov, zhotovenie smútočných oznámení, vypísanie stúh, vyzdobenie domu smútku podľa požiadaviek a štandardov PaCS
 • prevozy do krematória, alebo počas pohrebného obradu 
 • zhotovenie hrobiek
 • vedenie evidencie zosnulých, 

Nový cintorínk slovu sa hlási jeseň  Kto v srdci žije, neumiera miesto odpočinku v jesennom období

STARÝ HISTORICKÝ CINTORÍN STARÝ HISTORICKÝ CINTORÍN v zimnom období STARÝ HISTORICKÝ CINTORÍN v zimnom období  miesto odpočinku v zimnom období - Nový cintorín

Sviečkomaty na Starom a Novom cintoríne                                                                  

Sviečkomaty sa nachádzajú na troch miestach. Prvé dve sú na Starom historickom cintoríne, jeden pri vstupe od hlavnej cesty a druhý zo vstupu od Materskej školy Cintorínska. Tretí stroj na sviečky nájdeme na Novom cintoríne hneď za hlavným vstupom smerom k Domu smútku.

Sviečkomaty Sviečkomaty

Kontakt:

 • kancelária Jakuba Kraya 20, Kežmarok – mapa
 • tel.: +42152 4522464
 • Štefan Dziak (správca Nového cintorína) +421907906121
 • Ján Dziak (správca Starého cintorína) +421905247466
 • e-mail: pacs.kezmarok@gmail.com
 • www.pietakezmarok.sk 

Zaujímavé odkazy:

Informácie

Kontakty:

 

VRÁTNICA: 

PORUCHY A HAVÁRIE:

+421 52 468 0821

Riaditeľ: 

Mgr. Ladislav Petrek
+421 52 468 08 32

 

Oddelenie dopravy

a TKO

DISPEČING - odvoz odpadov a pristavenie VOK: 
Iveta Mištíková
+421 52 468 08 31
+421 905 280 286
 
Ing. Marián Valenčík  - ved. odd.
+421 52 468 0830
+421 948 294 824
 
 

Pohrebné služby, PIETA Kežmarok
non-stop služba:

+421 911 362 953   
 
Ing. Soňa Brijová - ved. odd. 
+421 52 452 2464
+421 911 362 953
 

Údržba verejného osvetlenia: 

+421 918 637 696
 
 

ZBERNÝ DVOR:

Pondelok – Piatok :  8.00 - 16.30 
Sobota                     :  8.00 - 16.30 
 
 

ŠPORTOVISKÁ  !!!

V prevádzke podľa dohodnutého harmonogramu. 

 

 

Mesto Kežmarok

 

 

 

 

Natur-pack

Natur - pack

 

Názov projektu:

Modernizovanie vybavenia kultúrnych podujatí v meste Kežmarok

Poskytovateľ:Prešovský samosprávny kraj

Výzva:Výzva poslancov PSK

Program: 2 KULTÚRA

Podprogram: 2.1. KULTÚRA – kapitálové výdavky

Dátum podania žiadosti: 31.03.2023

Predpokladaná realizácia projektu: február 2023 – november 2023

Celkový rozpočet projektu: 6 000,00 EUR

Požadovaná dotácia:  5 000, EUR

výzva PSKvýzva PSK

logo PSK

Zhrnutie projektu:

Hlavným cieľom projektu je modernizácia vybavenia na konanie kultúrnych podujatí. Realizáciou projektu sa podporí modernizácia kultúrnych podujatí, skvalitnenie činnosti kultúrnych podujatí a obohatenie kultúrneho života obyvateľov, ale aj návštevníkov mesta Kežmarok. Výsledky projektu budú dostupné širokej verejnosti. V meste Kežmarok sa organizuje pre obyvateľov mesta Kežmarok a širokú verejnosť množstvo kultúrnych akcií. Jedným z hlavných technických prvkov podujatí je pódium, ktoré v súčasnosti nie je postačujúce. Z uvedeného dôvodu VPS žiada o dotáciu z rozpočtu PSK, ktorá by prispela k nákupu mobilného pódia, ktoré sa dá variabilne využívať v interiéri aj exteriéri pri podujatiach rôzneho zamerania. Jeho nákupom sa prispeje k modernizácii vybavenia, skvalitneniu činnosti jednotlivých podujatí a k obohateniu kultúrneho života obyvateľov, ale aj návštevníkov mesta Kežmarok.

„Projekt je podporený z rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja.“

Sociálne siete

Partnerstvá a granty

Kontakty

Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok,
Polná 1493/1, 060 01 Kežmarok

Vrátnica (6:00 - 17:00 hod)PORUCHY A HAVÁRIE:
+421 52 468 0821