Verejnoprospešné služby
Mesta Kežmarok

Pohrebné a cintorínske služby - PIETA Kežmarok

Kancelária PaCS:

Sídlo kancelárie - prvého kontaktu: 

ul. Jakuba Kraya 20 (Legenda), Kežmarok     

Otváracie hodiny:
pondelok  -  piatok      v čase  od   7.00 hod.  do  15.00 hod.
v prípade úmrtia kontaktujte non-stop službu: 
mobil:  +421905247466,     +421905247101

Oddelenie PaCS spravuje pohrebiská v meste Kežmarok:

 • pohrebisko na starom cintoríne  ul. Toporcerova
 • pohrebisko na novom cintoríne  - Kamenná baňa

Prístup na pohrebiská: 
 
v období  od  15.03.  do  15.10. v čase  od  7.00 hod. do  20.00  hod.
v období  od  16.10.  do  14.03. v čase  od  7.00 hod. do  18.00  hod.
Počas sviatkov "Pamiatky zosnulých"  sú pohrebiská otvorené nepretržite. 

 

Rozsah cintorínskych služieb poskytovaných na pohrebiskách : 

ako prevádzkovateľ pohrebiska poskytujú na pohrebiskách najmä tieto služby:

 • vykopanie hrobu a zasypanie hrobu,
 • pochovávanie,
 • vykonávanie exhumácie,
 • vedenie evidencie súvisiacej s prevádzkovaním pohrebiska,
 • správu  pohrebiska,
 • správu a údržbu domov smútku,
 • údržbu komunikácií a zelene na pohrebisku,
 • poskytovanie cintorínskych služieb – prenájom a obnova hrobových a urnových miest
 • iné činnosti priamo súvisiace s pohrebom, podľa všeobecnej potreby.

Pohrebné služby - Pieta Kežmarok zabezpečujú:  

 • organizačné zabezpečenie pohrebného obradu - vrátane všetkých formalít potrebných k pohrebu
 • prevozy zosnulých po úmrtí
 • úprava zosnulých pred pohrebom, 
 • dôstojný priebeh pietneho aktu
 • pohrebné služby – predaj rakiev, vencov, krížov, zhotovenie smútočných oznámení, vypísanie stúh, vyzdobenie domu smútku podľa požiadaviek a štandardov PaCS
 • prevozy do krematória, alebo počas pohrebného obradu 
 • zhotovenie hrobiek
 • vedenie evidencie zosnulých, 

Starý cintorín

Nový cintorín

Zber lístia kosačkou Kubota

ukážka zberu lístia samozberovou kosačkou

zber lístia na cintoríne kosačkou Kubota

Kontakt:

 • kancelária Jakuba Kraya 20, Kežmarok – mapa
 • tel.: +42152 4522464
 • non-stop služba: +421905247466, +421905247101
 • e-mail: pacs.kezmarok@gmail.com
 • www.pietakezmarok.sk 

Zaujímavé odkazy:

 • www.cintoriny.sk – virtuálny sprievodca cintorínmi na Slovensku, vyhľadávanie, grafické mapy cintorínov
 • www.cemetery.sk – zoznam cintorínov, osobností..
 •  

Informácie

Kontakty:

VRÁTNICA: 

PORUCHY A HAVÁRIE:

+421 52 468 0821

Riaditeľ: 

Ing. Miroslav Škvarek, MPH,
+421 52 468 0832

Oddelenie dopravy a TKO

DISPEČING - odvoz odpadov a pristavenie VOK: 
Iveta Mištíková
+421 52 468 08 31
 
Mgr. Ladislav Jendrejčák - ved. odd.
+421 52 468 0831
+421 905 858 514

Pohrebné služby, PIETA Kežmarok
non-stop služba:

+421 905 247 466   
+421 905 247 101
 
Ľubomír Čuban - ved. odd. 
+421 52 452 2464
+421 915 697 177

Údržba verejného osvetlenia: 

+421 918 637 696
 

ZBERNÝ DVOR:

Pondelok – Piatok :  8.00 - 16.00 
Sobota                     :  8.00 - 14.00 
 
Zberný dvor zatvorený
 

ŠPORTOVISKÁ  !!!

Od 15.10.2020 z dôvodu rozhodnutia Vlády SR a ÚVZ zatvorené do odvolania. 

 

Natur-pack

Natur - pack

Sociálne siete

Informácie e-mailom

Novinky e-mailom

Partnerstvá a granty

Kontakty

Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok,
Polná 1493/1, 060 01 Kežmarok

Vrátnica (non-stop) PORUCHY A HAVÁRIE:
+421 52 468 0821