Verejnoprospešné služby
Mesta Kežmarok

OÚMK - Oddelenie údržby miestnych komunikácií

ul. Poľná 1, Kežmarok
 
  • zabezpečuje výstavbu, opravu a údržbu živičných, dlaždených a štrkových vozoviek
  • zimnú údržbu miestnych komunikácií a parkovísk, odstraňovanie snehu, posyp vozoviek, chodníkov a čistenie vozoviek ,chodníkov a parkovísk po zimnej údržbe
  • zimnú údržbu ciest,chodníkov, priestranstiev pre organizácie na základe zmlúv a objednávok
  • správu miestnych a mestských komunikácií a verejných priestranstiev
  • údržbu, montáž a demontáž zvislého a vodorovného dopravného značenia, čistenie a opravy kanalizačných vpustí,šachiet a dažďových kanalizácií
  • opravy po prekopávkach chodníkov a komunikácií
  • pokládka asfaltobetónu (vstupy do garáží, dvory organizácií)
  • vykonávanie jednoduchých stavieb a subdodávok vrátane zemných a asanačných prác

Zimná údržba, OPZÚ

http://Operatívny plán zimnej údržby mesta KežmarokOperatívny plán zimnej údržby (ďalej len OPZÚ)

vydáva správca komunikácií Mesta Kežmarok a upravuje riadenie a výkon zimnej údržby miestnych komunikácií vo vlastníctve Mesta Kežmarok a v správe Verejnoprospešných služieb Mesta Kežmarok (ďalej aj ako VPSKK), pre zimné obdobie a to v súlade s § 9 Zákona čís.135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách, v znení neskorších zmien.

Dôraz je kladený na dodržiavanie zásad hospodárnosti a na súlad technologických noriem a postupov, tak aby bola zabezpečená zjazdnosť komunikácií  podľa štandardov zimnej údržby a zohľadňovala finančné možnosti správcu komunikácií, t.j. maximálnu hospodárnosť pričom významným faktorom je aj uplatňovanie ekologických hľadísk.

Všeobecný legislatívny  rámec  pre  zimnú    údržbu ciest  je  stanovený  v  zákone  č. 135/1961  Zb., a  Vyhláške   ministerstva  dopravy  č. 35/1984  Zb. - vykonávacia vyhláška o údržbe cestných komunikácií

Operatívny plán zimnej údržby mesta Kežmarok 

pomoc na parkoviskách mesta

Informácie

Kontakty:

 

VRÁTNICA: 

PORUCHY A HAVÁRIE:

+421 52 468 0821

Riaditeľ: 

Mgr. Ladislav Petrek
+421 52 468 08 32

 

Oddelenie dopravy

a TKO

DISPEČING - odvoz odpadov a pristavenie VOK: 
Iveta Mištíková
+421 52 468 08 31
+421 905 280 286
 
Ing. Marián Valenčík  - ved. odd.
+421 52 468 0830
+421 948 294 824
 
 

Pohrebné služby, PIETA Kežmarok
non-stop služba:

+421 911 362 953   
 
Ing. Soňa Brijová - ved. odd. 
+421 52 452 2464
+421 911 362 953
 

Údržba verejného osvetlenia: 

+421 918 637 696
 
 

ZBERNÝ DVOR:

Pondelok – Piatok :  8.00 - 16.30 
Sobota                     :  8.00 - 16.30 
 
 

ŠPORTOVISKÁ  !!!

V prevádzke podľa dohodnutého harmonogramu. 

 

 

Mesto Kežmarok

 

 

 

 

Natur-pack

Natur - pack

 

Názov projektu:

Modernizovanie vybavenia kultúrnych podujatí v meste Kežmarok

Poskytovateľ:Prešovský samosprávny kraj

Výzva:Výzva poslancov PSK

Program: 2 KULTÚRA

Podprogram: 2.1. KULTÚRA – kapitálové výdavky

Dátum podania žiadosti: 31.03.2023

Predpokladaná realizácia projektu: február 2023 – november 2023

Celkový rozpočet projektu: 6 000,00 EUR

Požadovaná dotácia:  5 000, EUR

výzva PSKvýzva PSK

logo PSK

Zhrnutie projektu:

Hlavným cieľom projektu je modernizácia vybavenia na konanie kultúrnych podujatí. Realizáciou projektu sa podporí modernizácia kultúrnych podujatí, skvalitnenie činnosti kultúrnych podujatí a obohatenie kultúrneho života obyvateľov, ale aj návštevníkov mesta Kežmarok. Výsledky projektu budú dostupné širokej verejnosti. V meste Kežmarok sa organizuje pre obyvateľov mesta Kežmarok a širokú verejnosť množstvo kultúrnych akcií. Jedným z hlavných technických prvkov podujatí je pódium, ktoré v súčasnosti nie je postačujúce. Z uvedeného dôvodu VPS žiada o dotáciu z rozpočtu PSK, ktorá by prispela k nákupu mobilného pódia, ktoré sa dá variabilne využívať v interiéri aj exteriéri pri podujatiach rôzneho zamerania. Jeho nákupom sa prispeje k modernizácii vybavenia, skvalitneniu činnosti jednotlivých podujatí a k obohateniu kultúrneho života obyvateľov, ale aj návštevníkov mesta Kežmarok.

„Projekt je podporený z rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja.“

Sociálne siete

Partnerstvá a granty

Kontakty

Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok,
Polná 1493/1, 060 01 Kežmarok

Vrátnica (6:00 - 17:00 hod)PORUCHY A HAVÁRIE:
+421 52 468 0821