Verejnoprospešné služby
Mesta Kežmarok

Zimná údržba, OPZÚ

http://Operatívny plán zimnej údržby mesta KežmarokOperatívny plán zimnej údržby (ďalej len OPZÚ)

vydáva správca komunikácií Mesta Kežmarok a upravuje riadenie a výkon zimnej údržby miestnych komunikácií vo vlastníctve Mesta Kežmarok a v správe Verejnoprospešných služieb Mesta Kežmarok (ďalej aj ako VPSKK), pre zimné obdobie a to v súlade s § 9 Zákona čís.135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách, v znení neskorších zmien.

Dôraz je kladený na dodržiavanie zásad hospodárnosti a na súlad technologických noriem a postupov, tak aby bola zabezpečená zjazdnosť komunikácií  podľa štandardov zimnej údržby a zohľadňovala finančné možnosti správcu komunikácií, t.j. maximálnu hospodárnosť pričom významným faktorom je aj uplatňovanie ekologických hľadísk.

Všeobecný legislatívny  rámec  pre  zimnú    údržbu ciest  je  stanovený  v  zákone  č. 135/1961  Zb., a  Vyhláške   ministerstva  dopravy  č. 35/1984  Zb. - vykonávacia vyhláška o údržbe cestných komunikácií

Operatívny plán zimnej údržby mesta Kežmarok 

pomoc na parkoviskách mesta

Informácie

Kontakty:

VRÁTNICA: 

PORUCHY A HAVÁRIE:

+421 52 468 0821

Riaditeľ: 

Ing. Miroslav Škvarek, MPH,
+421 52 468 0832

Oddelenie dopravy a TKO

DISPEČING - odvoz odpadov a pristavenie VOK: 
Iveta Mištíková
+421 52 468 08 31
 
Mgr. Ladislav Jendrejčák - ved. odd.
+421 52 468 0831
+421 905 858 514

Pohrebné služby, PIETA Kežmarok
non-stop služba:

+421 905 247 466   
+421 905 247 101
 
Ľubomír Čuban - ved. odd. 
+421 52 452 2464
+421 915 697 177

Údržba verejného osvetlenia: 

+421 918 637 696
 

ZBERNÝ DVOR:

Pondelok – Piatok :  8.00 - 16.00 
Sobota                     :  8.00 - 14.00 
 
Zberný dvor zatvorený
 

ŠPORTOVISKÁ  !!!

Od 15.10.2020 z dôvodu rozhodnutia Vlády SR a ÚVZ zatvorené do odvolania. 

 

Natur-pack

Natur - pack

Sociálne siete

Informácie e-mailom

Novinky e-mailom

Partnerstvá a granty

Kontakty

Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok,
Polná 1493/1, 060 01 Kežmarok

Vrátnica (non-stop) PORUCHY A HAVÁRIE:
+421 52 468 0821