O nás

Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok

Organizácia vznikla dňa 1.4.2012 ako samostatná príspevková organizácia Mesta Kežmarok zo Strediska 02 – ÚVP a SZ (Údržba verejných priestranstiev a separovaný zber) spoločnosti Technické služby, s.r.o. Kežmarok

ul. Poľná 1, Kežmarok

 • zabezpečuje kosenie trávnatých porastov strojné a ručné dokášanie verejných priestranstiev a priestranstiev podľa požiadaviek objednávateľov (v organizáciách)
 • sezónnu výsadbu kvetinových záhonov, váz a ich pravidelnú údržbu
 • rezy a tvarovanie živých plotov
 • úprava uličných stromoradí, vyššej zelene (stromy,kríky), výruby stromov na základe povolení MsÚ
 • správu a údržbu verejného osvetlenia
 • opravy osvetlení v obciach a organizáciách podľa objednávok
 • montáž, rekonštrukcie,údržba elektrických zariadení (vianočná výzdoba, reklamné pútače)
 • strojové čistenie ciest vozidlom IVECO
 • separácia odpadu – zvoz,dotrieďovanie a expedícia vyseparovaného odpadu
 • zvoz biologického odpadu
 • opravy a údržba detských ihrísk
 • údržba drobnej architektúry Mesta Kežmarok
ÚMK - Údržba miestnych komunikácií (10)
ul. Poľná 1, Kežmarok
– zabezpečuje výstavbu, opravu a údržbu živičných, dlaždených a štrkových vozoviek
– zimnú údržbu miestnych komunikácií a parkovísk, odstraňovanie snehu, posyp vozoviek, chodníkov a čistenie vozoviek ,chodníkov a parkovísk po zimnej údržbe
– zimnú údržbu ciest,chodníkov,priestrtanstiev pre organizácie na základe zmlúv a objednávok– správu miestnych a mestských komunikácií a verejných priestranstiev
– údržbu, montáž a demontáž zvislého a vodorovného dopravného značenia, čistenie a opravy kanalizačných vpustí,šachiet a dažďových kanalizácií
– opravy po prekopávkach chodníkov a komunikácií
– pokládka asfaltobetónu (vstupy do garáží, dvory organizácií)
– vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok vrátane zemných a asanačných prác

Referenčné stavby:
– dlažba a parkovisko pre autobusy pri novom Gréckokatolíckom kostole v Kežmarku
– nové chodníky na sídl.JUH
– parkoviská na sídlisku Sever Kežmarok
– obslužné komunikácie pri garážach na ul.Nižná brána a gen.Štefánika
– chodník Ľubická cesta
– odstavné plochy na ul. Gen. Štefánika, Kežmarok
– dlažba – Hazova ulička, Kežmarok
– chodníky – Štúrova ulica, Kežmarok
– parkovisko – Cintorínska ulica, Kežmarok

Stroje a technika (technické vybavenie strediska)

Preprava:

 • Škoda 706 sypač
 • MAN sklápač / sypač 7t
 • BUCHER – vyklápač 2t
 • Traktory Z7011, Z6245, Farmtrac
 • Vlečka 7t
 • Bucher – sklápač

Nakladače a rýpadlá:

 1. Kramer 280
 2. UNC 060
 3. JCB 3 CX Super

Pracovné stroje:
– vibračná doska Bomag
– vibračná platňa Bomag
– dusadlo Bomag
– vibračný valec
– kompresor
– rezačka asfaltu
– rezačka drážok

Kontakt:

Ján Holova - vedúci strediska,tel.: +421905494738, +421524680822, e-mail: umk@vpskk.sk
SZ - Separovaný/Triedený zber (20)
Činnosti v uvedenom rozsahu pre mesto Kežmarok zabezpečuje príspevková organizácia „Verejnoprospešné služby mesta Kežmarok“

Údržba verejných priestranstiev a separovaný zber

Spoločnosť Technické služby, s.r.o. Kežmarok zabezpečuje realizáciu separovaného zberu komunálneho odpadu pre obce a podnikateľské subjekty

Služby pre mesto Kežmarok zabezpečuje príspevková organizácia „Verejnoprospešné služby mesta Kežmarok“
– separovaný zber komunálneho odpadu
– podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi nie nebezpečnými
– podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom

Kontakt:

Ing. Juraj Sedlačko, tel.: +421524680836, +421915791322, e-mail: sedlacko@vpskk.sk
Mgr. Ladislav Jendrejčák,tel.: +421524680831, +421905280286, +421905858514, e-mail: jendrejcak@vpskk.sk, tko@vpskk.sk
TKO - Tuhý komunálny odpad (30)
ul. Poľná 1, Kežmarok:
– zabezpečuje zber tuhého komunálneho odpadu z kuka nádob a maloobjemových kontajnerov od občanov a organizácií mesta
– zber tuhého komunálneho odpadu od zmluvných partnerov
– odvoz odpadu na skládky komunálnych odpadov
– odvoz objemového odpadu vo veľkoobjemových kontajneroch
– prenájom a odvoz veľkoobjemových kontajnerov
– likvidácia čiernych skládok
– odpredaj zberných nádob kuka plechové 110 litr.,plastové 120 a 240 litrové, MOK 1100l

Stroje a technika (technické vybavenie strediska)

Preprava:
MAN ramenový nosič VOK (veľkoobjemových kontajnerov)
Scania ramenový nakladač VOK (veľkoobjemových kontajnerov)
Renault Premium – stláčacie vozidlo, zvoz TKO
Mercedes Benz – stláčacie vozidlo, zvoz TKO

Kontakt:

Mgr. Ladislav Jendrejčák – vedúci strediska, tel.: +421524680831, +421905280286, +421905858514
e-mail: jendrejcak@vpskk.sk, tko@vpskk.sk
PaCS - Pohrebné a cintorínske služby (40)
pracovisko na ul. Jakuba Kraya 20 (Legenda), Kežmarok

– správa a údržba mestských cintorínov v Kežmarku (cintorín na ul. Kamenná baňa a na ul. Toporcerova)
– prevádzkovanie a údržba domov smútku
– poskytovanie cintorínskych služieb – prenájom a obnova hrobových a urnových miest
– pohrebné služby – predaj rakiev, vencov, krížov, zhotovenie smútočných oznámení
– prevozy zosnulých do krematória, v sprievode počas pohrebu
– zhotovenie hrobiek

Kontakt:

kancelária Jakuba Kraya 20, Kežmarok – mapa , tel.: +421524522464
non-stop služba: +421905247466, +421905247101, e-mail: pacs.kezmarok@gmail.com

Zaujímavé odkazy:
www.cintoriny.sk – virtuálny sprievodca cintorínmi na Slovensku, vyhľadávanie, grafické mapy cintorínov
www.cemetery.sk – zoznam cintorínov, osobností..

Správa (50)
Poľná ul. č.1, Kežmarok
– zabezpečuje ekonomické služby pre prevádzku spoločnosti, administratíva
– zabezpečuje styk s odberateľmi (odosielanie faktúr, upomienok, úhrady došlých faktúr príjem platieb v hotovosti a iné)
– obchodná činnosť, zmluvné vzťahy
VZ a ČM - Verejná zeleň a čistenie mesta (60)
VO - Verejné osvetlenie (70)

Športoviská

Letné kúpalisko v meste Kežmarok (91)
Zimný štadión v meste Kežmarok (92)
Futbalové ihriská v meste Kežmarok (93)
Mestská športová hala Vlada Jančeka, Kežmarok (94)
Viacúčelové ihrisko - sídlisko Juh(klietka) (95)

Partnerstvá a granty

Mesto Kežmarokprojektlogo_ts_kk