Kontakt

Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok, Polná 1, Kežmarok

IČO: 42234891, DIČ: 2023473045, IČ DPH: SK2023473045
Bank.ústav: UniCreditBank, Bank.spojenie: 1165471024/1111, IBAN: SK60 1111 0000 0011 6547 1024

Vrátnica (non-stop) PORUCHY A HAVÁRIE: +421 52 468 0821, vpskk@vpskk.sk

Zamestnanci:

 • Riaditeľ: Ing. Miroslav Škvarek, MPH, +421 52 468 0832, riaditel@vpskk.sk
 • Finančný manažér: Ing. Jiří Ruml, +421 52 468 0835, ruml@vpskk.sk
 • Údržba miestnych komunikácií: Ján Holova, +421 52 468 0822, janholova@vpskk.sk
 • Údržba verejných priestranstiev a separovaný zber (ÚVP a SZ): Ing. Eva Grotkovská, +421 52 468 0830, grotkovska@vpskk.sk
 • Tuhý komunálny odpad (TKO), doprava: Mgr. Ladislav Jendrejčák, +421 52 468 0831, jendrejcak@vpskk.sk
 • Tuhý komunálny odpad (TKO): Iveta Mištíková, +421 52 468 0831, mistikova@vpskk.sk
 • Sekretariát, fax, MTZ: Nataša Vasilková, +421 52 468 0833, vasilkova@vpskk.sk
 • Odpadové hospodárstvo, informatika: Ing. Juraj Sedlačko, +421 52 468 0836, sedlacko@vpskk.sk
 • Mzdová učtáreň, personalistika: Mária Dragašeková, +421 52 468 0837, dragasekova@vpskk.sk
 • Referent VPS: Mgr. Anna Kleinová, +421 52 468 0834, kleinova@vpskk.sk
 • Všeobecná učtáreň, (úhrady fa, upomienky): Sylvia Pružinská, +421 52 468 0838, pruzinska@vpskk.sk
 • Verejné osvetlenie, údržba: Martin Dovjak, +421 918 637 696
 • Stredisko PaCS – kancelária: Martina Polomčáková, +421 52 452 2464, pacs.kezmarok@gmail.com